Algemene voorwaarden

Babista biedt een omvangrijke collectie herenmode voor mannen die klassieke kleding van hoge kwaliteit wensen. Alle kleding van Babista laat zich moeiteloos met elkaar combineren. Dit geldt voor onze colberts, broeken, overhemden, truien, poloshirts, jeans en accessoires.

1. Bestellen

Prijzen

De BTW is bij de vermelde prijzen inbegrepen.

2. Leveren

Minimale bestelwaarde

De minimale bestelwaarde bedraagt € 40,00 per bestelling.

Verzendkosten

Per bestelling betaalt u slechts éénmaal de verzend- en verpakkingskosten van € 5,95 ongeacht het aantal bestelde artikelen of eventuele nazendingen.

Ruilen en retourneren

Herroepingsrecht

Bedenktijd
Voor al onze bestellingen geldt dat u een bedenktijd heeft van 14 dagen. Gedurende deze termijn kunt u een bestelling altijd zonder opgave van redenen herroepen. Uiteraard is het ook mogelijk een artikel te ruilen. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag nadat u het bestelde artikel heeft ontvangen. Bij een bestelling van meerdere artikelen gaat deze termijn in op de dag nadat u het laatste artikel heeft ontvangen.
Conform art VI.53 WER gelden er wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht. Babista hanteert echter geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. Dit houdt dus in dat het herroepingsrecht bij Babista zonder uitzondering op alle artikelen die u bij ons koopt van toepassing is.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U mag een  artikel alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het artikel te kunnen beoordelen. Dit houdt in dat u een artikel mag gebruiken zoals u dat ook in een winkel zou doen. Als u een artikel meer gebruikt dan is toegestaan, behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering die hiervan het gevolg is.

Uitoefening van het herroepingsrecht
Bij elke bestelling ontvangt u een afleverings- en een retourbon. U maakt gebruik van uw herroepingsrecht als u het/ de artikel(en) met de retourbon  naar ons terugstuurt. Babista beroept zich niet op uitzonderingen ten aanzien van het herroepingsrecht.

U kunt uw bestelling ook herroepen door eerst gebruik te maken van het herroepingsformulier
dat u ook in onze bestelbevestiging aantreft. U kunt dit formulier online sturen aan: Herroeping@babista.be. U kunt het formulier ook printen en per post sturen naar: Babista, Postbus 10210, 2600 Berchem.

Als u artikelen terugstuurt, verzoeken wij u indien mogelijk de originele verpakking te gebruiken. De verzend- en verpakkingskosten blijven voor uw rekening. De kosten voor de retourzending nemen wij voor onze rekening. Als u de gehele bestelling retourneert, brengen wij u geen verzendkosten in rekening.

Indien u de herroepen bestelling al heeft betaald, dan storten wij uw betaling binnen 14 dagen na het verwerken van uw retourzending terug. 

3. Bezorgen

Leveringsvoorwaarden

Bestellen, bezorgen of betalen: Babista maakt het u graag gemakkelijk! Rustig thuis kijken en kiezen, de bestelbon invullen, even bellen of mailen en wij leveren uw bestelling zo spoedig mogelijk! De levertermijn staat in onze webshop bij elk artikel vermeld. Voordat u tot koop overgaat, vindt u bij de bestelgegevens eveneens de levertermijn per artikel terug. Wij streven er uitdrukkelijk naar binnen de wettelijke maximale levertermijn van 30 dagen te leveren, tenzij wij anders met u zijn overeengekomen. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden  niet kunnen leveren binnen de overeengekomen termijn, dan heeft u het recht de koop zonder kosten ongedaan te maken.

Natuurlijk stelt u prijs op een uitstekend product. Uw bestelling wordt daarom eerst volledig nagekeken door onze afdeling kwaliteitscontrole, voordat ze zorgvuldig wordt ingepakt en verzonden.

De perfecte bezorging

Babista besteedt de grootste zorg aan de verpakking en verzending van uw bestelling. Bezorgen doen wij daarom met Bpost. Per bestelling betaalt u slechts éénmaal de verzend- en verpakkingskosten van € 5,95 ongeacht het aantal bestelde artikelen of eventuele nazendingen. Uw pakje is tevens verzekerd tegen beschadiging en verlies. U kunt er zeker van zijn dat de door u bestelde artikelen veilig en netjes verzorgd bij u thuis komen.

Levering op uw huisadres

Als u voor levering op uw huisadres heeft gekozen, wordt uw pakje door de bezorger bij u thuis afgeleverd. Bpost bezorgt vijf dagen per week bij u thuis.

Met een zendingsnummer kunt u uw bestelling volgen. Dit nummer ontvangt u per e-mail, zodra de bestelling aan u verstuurd is. Uw pakket wordt één keer aangeboden op het door u gekozen adres.

Bpost levert van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

Als u niet thuis bent voor ontvangst, dan ontvangt u een kaart in de brievenbus met daarop het adres van een Bpost- afhaalpunt waar u uw pakket kunt ophalen.

Via het zendingsnummer dat vermeld staat op de kaart in uw brievenbus, kunt u op de website www.bpost.be de zending traceren en zo het adres en de openingstijden van de DHL Parcelshop vinden. U heeft 15 dagen de tijd om het pakket daar op te halen. Gelieve de kaart uit uw bus en een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.

Levering bij een Bpost-afhaalpunt

U kunt er ook voor kiezen uw bestelling bij een Bpost-afhaalpunt op te halen. Handig als u vaak niet thuis bent. U kiest zelf bij welkBpost-afhaalpunt u uw bestelling af wilt halen. De ruime openingstijden van Bpost-afhaalpunten maken het mogelijk dat u op een tijd die u het beste schikt uw pakketje kunt afhalen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Zodra uw pakketje bij een Bpost-afhaalpunt binnen is, ontvangt u een bericht via e-mail, sms of telefoon. Als u uw pakketje nog niet heeft opgehaald, ontvangt u na 2 dagen een herinnering. Na 5 dagen ontvangt u nogmaals een herinnering. Als u na 15 dagen uw pakketje nog niet heeft opgehaald, wordt het teruggestuurd.
Uiteraard kunt u uw pakketje ook via een Bpost-afhaalpunt terugsturen. Op het retouretiket staat het dichtstbijzijnde Bpost-afhaalpunt vermeld. Daarnaast kunt u altijd even op www.bpost.be kijken voor een afleverpunt bij u in de buurt.

p dir="ltr">

Bij betaling ineens

Bij betaling ineens krijgt u bij aflevering van uw bestelling een rekening. Deze moet u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling betalen, minus de door u teruggezonden artikelen. Indien u voor betaling 14 dagen na ontvangst heeft gekozen, zal bij niet-betaling op de vervaldatum een rente van 10,5%* per jaar voor bedragen tot € 1.250,00 en 9,5%* per jaar voor bedragen vanaf € 1.250,00 worden aangerekend. Babista is daarenboven gerechtigd een vergoeding te eisen voor de kosten van de herinneringsbrieven ten belope van € 4,00 per herinnering. Op het achterstallige bedrag wordt verder een nalatigheidsinterest berekend die gelijk zal zijn aan het gemiddelde van de wettelijke interestvoet en het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage tot op de dag van de vereffening van de achterstallige schuld. Deze bedraagt 0,8% per maand of 10% op jaarbasis op het achterstallige bedrag. Bij de ingebrekestelling wordt tevens een schadevergoeding van 10% over het openstaande saldo berekend. Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd bij geschillen. Indien Babista besluit de vordering uit handen te geven aan een incassobureau zal dit bureau het openstaande saldo verhogen met 25%. Verder zal dit bureau bij niet, of laattijdige melding van een adreswijziging 8,75% extra in rekening brengen.

* percentage geldig per mei 2014

Betalingsuitstel

Babista behoudt zich het recht voor geen gratis uitstel van betaling te verlenen in geval van enige achterstand van betalen. Het bedrag van gratis betalingsuitstel is onmiddellijk opeisbaar, bij 2 maanden betalingsachterstand van enig ander saldo.

Voor nadere informatie over het krediet en de effectieve jaarrente, zie Babista's Betaalwijze.

U betaalt bij de levering
Als u kiest voor levering onder rembours, betaalt u bij aflevering van uw bestelling het totaalbedrag contant aan de bezorger. U betaalt voor deze service € 5,00 extra inningskosten.

U betaalt in maandtermijnen
U krijgt hiertoe bij Babista een kredietopening, conform de Wet op het Consumentenkrediet van 12 juni 1991, die aan de houder toelaat om bij Babista aankopen te doen. U betaalt elke maand een minimum bedrag, de feitelijke maandelijkse aflossing, waarin een gedeelte rente en een gedeelte kapitaalaflossing is vervat. Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) bedraagt 12% voor bedragen tot € 1.250,00. Boven deze grens bedraagt het JKP 11%. Wijzigingen in de debetrente kunnen pas 1 maand na kennisgeving worden doorgevoerd. Maandelijks krijgt u van Babista een rekeningoverzicht met steeds de bijgewerkte gegevens: wat u hebt besteld, wat u eventueel hebt teruggestuurd, wat u al hebt betaald en wat u nog moet betalen. Alles heel duidelijk en overzichtelijk.

Bij betalingsachterstand

Wij hopen dat dit niet zal voorkomen, maar mochten de door u verschuldigde termijnbedragen niet tijdig door ons worden ontvangen, dan mag de overeenkomst voor de kredietopening door ons worden opgezegd. Als de rekeninghouder in gebreke blijft op de overeengekomen vervaldag het verschuldigde termijnbedrag te betalen, zal nalatigheidsintrest op het vervallen en onbetaald gebleven gedeelte van het kapitaal berekend worden. Deze zal nimmer hoger liggen dan de laatst toegepaste debetrentevoet, verhoogd met een coëfficient van 10%. Indien de kredietgever in gebreke blijft zijn verbintenis tijdig uit te voeren zal hij eenzelfde nalatigheidsintrest verschuldigd zijn. Bovendien is de kredietgever gerechtigd een vergoeding te eisen voor de kosten van de herinneringsbrieven ten belope van € 4,00 per herinnering vermeerderd met portkosten, alsmede om de kosten van het ter post aantekenen in rekening te brengen. De kredietgever kan de kredietovereenkomst ontbinden of de onmiddellijke betaling van de nog te vervallen termijnen te eisen als de rekeninghouder ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20% van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en één maand na het per post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen of na ongevraagde overschrijding van de kredietlimiet voor een periode van 45 dagen zonder terugbetaling. In dat geval is de rekeninghouder verplicht het verschuldigd blijvende saldo, het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet, alsmede nalatigheidsinterest, berekend op het verschuldigd blijvend saldo te voldoen. Eveneens zal de rekeninghouder een schadevergoeding verschuldigd zijn die is vastgesteld op 10% van het verschuldigd blijvend saldo. Vanaf dat moment berekenen wij u 0,8% nalatigheidsinterest per maand.

Een schriftelijke overeenkomst

Voor aankopen op krediet moeten wij op grond van de wettelijke bepalingen u een schriftelijk aanbod van kredietopening toezenden. De kredietopening komt tot stand door de ondertekening van dit aanbod door de rekeninghouder. Onverminderd artikel 45, § 2, is de kredietovereenkomst op afstand bedoeld in het eerste lid slechts voltrokken bij het verstrijken van de bedenktermijn, toepasselijk op de verkoop op afstand, bedoeld door de wetgeving op de handelspraktijken en voor zover de consument zijn recht om af te zien niet heeft uitgeoefend. Tijdens die bedenktermijn heeft de consument eveneens het recht om de kredietgever mee te delen dat hij van de kredietovereenkomst afziet. Buiten de debetrente en de kosten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn bepaald mogen geen kosten noch vergoedingen worden geëist, de bedongen vergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst uitgezonderd. Elke partij kan de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen met een opzeggingstermijn van 3 (drie)maanden. Deze termiijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende opzeggingsbrief bij de post werd afgegeven. Bij het verstrijken van deze termijn zijn alle schulden uit hoofde van de kredietopening opeisbaar en dienen zij onmiddellijk betaald te worden.

Enig voorbehoud

Bij het verlenen van krediet besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de bescherming van uw en onze belangen. Of uw bestelling(en) en de door u gewenste kredietopening door ons zal worden geaccepteerd, hangt onder meer af van uw bestel- en betaalgedrag, onze eigen economische ervaringsgegevens en de informatie die wij bij de Centrale Gegevensbank van de Nationale Bank of een andere gegevensinstelling inwinnen. Hebben wij meer gegevens nodig, dan behouden wij ons het recht voor aan klanten aanvullende gegevens op te vragen. Op basis van al deze gegevens behouden wij ons het recht voor bestellingen niet uit te voeren of geen kredietopening te verlenen. Bij niet accepteren of (gedeeltelijke) afwijzing van een kredietaanvraag, kunt u schriftelijk om een opgave van reden verzoeken.

5. Klachten

Natuurlijk doen wij er alles aan om u als klant tevreden te stellen. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze producten of diensten, dan kunt u dit melden aan onze klantenservice: service@babista.be. Wij zullen dan eerst in overleg met u proberen tot een goede oplossing te komen. U krijgt in ieder geval binnen de 5 werkdagen bericht binnen welke termijn wij u een voorstel tot oplossing zullen doen toekomen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan kunt u uw geschil voorleggen aan BeCommerce via het adres: info@becommerce.be Er zal dan eerst naar een minnelijke schikking worden gezocht voordat een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR- platform van de Europese Commissie. Dit ODR- platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr. .
 

Algemeen

Algemene voorwaarden

Voor elk aanbod geldt: levering geschiedt zolang de voorraad strekt en uitsluitend aan in België woonachtige personen. Het principe op=op geldt nadrukkelijk voor artikelen die in het kader van een promoactie tegen een gereduceerde prijs worden aangeboden. Lichte afwijkingen in kleur, materiaal en vormgeving zijn mogelijk. Wijzigingen in het BTW-tarief kunnen doorgevoerd worden. Indien een bestelling niet kan worden uitgeleverd, zal de verkoopovereenkomst van rechtswege worden ontbonden (overeenkomstig Artikel 81 § 1 van de Wet betreffende de Handelspraktijken). Op de bestelling, de verkoop, de levering en de betaling van alle door Babista in haar catalogi of anderszins aangeboden artikelen zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Babista van toepassing. Kennelijke zet- en drukfouten binden Babista niet.

Bestelgegevens

Als u online bij ons bestelt, krijgt u direct nadat u tot koop over bent gegaan de bestelgegevens te zien. Deze kunt u desgewenst printen. U ontvangt tevens een bevestiging per mail van uw bestelling. Hierin vindt u alle bestelgegevens zoals de door u bestelde artikelen, betaal- en levergegevens terug. Ook vindt u hierin een link naar onze Algemene Voorwaarden.

Gegevensbeveiliging

De voor de verkoopafhandeling benodigde gegevens worden centraal in Duitsland opgeslagen en in het geval van de bestelafhandeling aan de aan ons verbonden ondernemingen en aan serviceondernemingen doorgegeven. Adresgegevens worden ook voor reclamedoeleinden benut, waarbij u het gebruik van uw gegevens ten alle tijde kunt herroepen. U beschikt over het recht op toegangs en een verbeteringsrecht betreffende uw gegevens in ons bestand, en een schraprecht uit ons bestand. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tijdens het doorgeven via internet te waarborgen zetten wij bij alle formulieren de SSL-techniek in. Daarom komen er tijdens het internetbezoek bij de online-bestelafwikkeling "cookies" in beeld. In deze cookies wordt alleen technische en in geen geval persoonlijke informatie opgeslagen. Kijk voor meer informatie over deze punten ook op onze pagina Gegevensbeveiliging.


BeCommerce
De website babista.be draagt het BeCommerce Label. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de BeCommerce Label Code van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). Deze Code beschermt uw belangen als consument. U vindt meer informatie over de garanties van het BeCommerce Label op www.becommerce.be.

Toezichthoudende autoriteit

Algemene Directie Economische Inspectie
North Gate 3
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel

Identiteit van de ondernemer

Babista
Postbus 10210
2600 Berchem
Uitbreidingstraat 180/6A
2600 Berchem
Telefoonnummer: 070- 24.60.08 (€ 0,15/min)
Fax: 070- 23.39.30 (€ 0,30/min)
E-mail: service@babista.be

Babista is onderdeel van Mail Order Finance GmbH
RPR Antwerpen: 0451.129.281
BTW-nummer: BE 0451.129.281
Commerzbank.nr.: 179-6111231-61

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden.